miércoles, 27 de mayo de 2009

Enquesta, els seus resultats i una reflexió


Enquesta

- La finalitat d'aquesta enquesta és saber el grau de consciència que teniu amb aquest tema, si us interessa o no.


 1. Saps que vol dir economia domèstica?

Si

No 1. En la vostra llar utilitzeu mètodes per estalviar?

Si

No


 1. Si heu contestat en la anterior que SI, digueu de quina forma ho fan:
 1. Per tu què és lo principal per a la llar?


a) Aigua, llum i Internet

b) Gas, aigua i menjar

c) Menjar, automòbils i electrònica

d) Altres...


 1. Quina creus que és la principal despesa en una llar?

a) Hipoteca

b) Alimentació

c) Subministració (aigua, gas, llum)

d) Transports

e) Col·legis, fills

f) Lleure 1. En cas que tingui problemes a final de mes, ¿quines despeses fixes retallaria de la pregunta anterior?


____________________________________________________________________

És una mostra de la enquesta que he anat repartint per 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO.

Ara el que vull fer, és comentar una mica que si a mesura que anem creixent som més conscients dels problemes de la vida, mitjançant un quadre dels resultats de les enquestes. Les expressaré en forma de tant per cent, i després en finalitzar el quadre comentaré una mica de tot.


RESULTATS DE LES ENQUESTES

Cursos:

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Preguntes:

(expressat en %)

(expressat en %)

(expressat en %)

1ª pregunta

Si: 80% No: 20%


Si: 95,5% No: 4,5%

Si: 92,3% No: 7,7%

2ª pregunta

Si: 90% No: 10%


Si: 61,2% No: 31,8%

Si: 61,5% No: 38,5%

4ª pregunta

A: 60%

B: 40%

C: 0%

D: 0%

A: 4,5%

B: 95,5%

C: 0%

D: 0%

A: 23,1%

B: 53,8%

C: 0%

D: 23,1%

5ª pregunta

A: 60%

B: 20%

C: 20%

D: 0%

E: 0%

F: 0%

A: 45,5%

B: 18,2%

C: 22,7%

D: 4,5%

E: 9,1%

F: 0%

A: 46,2%

B: 7,6%

C: 46,2%

D: 0%

E: 0%

F: 0%

6ª pregunta

A: 10%

B: 20%

C: 20%

D: 0%

E: 10%

F: 0%


Cap: 40%

A: 0%

B: 0%

C: 0%

D: 27,2%

E: 0%

F: 36,4%


Cap: 36,4%

A: 0%

B: 0%

C: 0%

D: 23,1%

E: 61,5%

F: 15,4%


Cap:


  En general es denota un cert desconeixement del que és la economia domèstica i les despeses familiars.

  Això ho dic per la raó de que per exemple en la pregunta 4, la gent ha pensat d'una manera diferent a la que tenia pensada. Raonen de que la principal despesa en una casa és la hipoteca, quan jo penso que és l'alimentació, perquè hem de ser conscients de que és una despesa diguem que obligatòria.

  Els nens/es de 2n ESO i 3r ESO han pensat d'una manera igual. Però clar hem de fixar-nos en la resposta de 4t ESO, ells si pensen que l'alimentació és la principal despesa en la llar, jo diria como jo i com tots els joves de la nostre edat, he de començar a ser conscients de la vida real, i tenir molt clar que una vegada que siguem adults i tinguem que formar una família hem d'aprendre dels nostres pares, que ens ensenyin a com he de administrar-nos.

Però també una de les preguntes que més m'ha sorprès els resultats, és la pregunta 6.

Entre els nens/es de 2n ESO i 3r ESO, han estat bastant d'acord amb el que pensen, però en canvi els de 4t ESO, diuen que ells preferirien retallar la despesa en cas de tindre problemes a final de mes, la de la educació. Això ens demostra principalment que a mesura que els nens creixen, perden les ganes de seguir estudiant.


També ha dominat bastant de la pregunta 6, el no tenir resposta, jo crec que pot ser per dues causes. Una podria ser de que mai a tingut cap problema, o la segona i crec que la més important, és de que els pares no mantenen als seus fills el suficient informats d'aquest tema. Això es un defecte bastant greu, perquè el què tenen que saber i fer els pares, ens informar de tot el que passa dia a dia, i si comencen mes abans encara millor, perquè pot ser en un futur si tenen un problema podran sortir-ne amb mètodes. Sinó les causes podrien ser molt greu com la manca d'aliment, o quedar-se sense un lloc on viure, com en la foto anterior.

martes, 5 de mayo de 2009

 1. Principals despeses familiars quotidianes:

Les despeses, són uns impostos que ha de pagar cada família. Són necessàries per al manteniment d'una família, ja que són especialment importants en concepte dels aliments, la millora de l'habitatge o altres béns d'ús de la família i d'atenció mèdica. Ara a continuació vull mostrar un seguit de gràfics que ens mostrarà depenen de les depeses que han de pagar, quina creuen les famílies

Ara m’agradaria comentar que com heu observat, la hipoteca és un dels termes que influeix força en el tema de l’economia domèstica. Molta gent arriba a tenir por per pensar que per causa de la hipoteca no poder arribar a final de mes. Cada vegada es troben persones més joves les que no hi arriben i per culpa d’això tenen que embargar els seus habitatges.

La hipoteca és un dret donat per contracte a una persona damunt d’una propietat pròpia. Però no arriba a ser pròpia fins que no s’hagi acabat de pagar, llavors aquest moment la propietat encara pertany al banc. En realitat és una ajuda que donen els bancs per poder pagar-se’n un el seu propi habitatge sense tenir problemes ni complicacions. Llavors aquesta hipoteca la allarguen el temps necessari per poder pagar tot complet. Es paga segons el mínim que tu demanes. Seguidament també trobem diferents tipus d’interès, que són: hipoteques variables, fixes i mixtes.

- Hipoteques fixes: Fixes vol dir que si tu agafes un préstec , quant tinguis que pagar la hipoteca, ho faràs de forma invariable. Que vol dir això? Doncs que poden passar molts anys, i el que tu estiguis paguen no canviarà fins al final.

- Hipoteques variables: La majoria de les hipoteques són variables. En aquest tipus ja entraria un factor molt important, que és el EURIBOR. En aquesta hipoteca, hi ha un punt central que seria el banc central ‘’líder de tots els bancs’’. Té el dret o el poder de fer baixar o pujar el preu del diner, si puja el diner la hipoteca puja però si baixa la hipoteca també ho fa.


A continuació m’agradaria comentar la evolució del EURIBOR fins l’actual 2009 mitjançant uns gràfics.


En aquest any des de començaments de Gener, en uns gràfics que he pogut observar en http://www.hipotecasyeuribor.com/euriboranoactual.php ens mostra una gran gràfica comparativa de la evolució de l'any 2008 fins l'actual 2009.

- Però he trobat una gràfica comparativa bastant important per poder observar els canvis que hi hagut del EURIBOR de l’any 2008 amb el del 2009. Es pot notar, com tots sabem, que hi ha una crisi econòmica ja fa uns mesos, que esta acabant amb l’economia de moltes persones. Però mes endavant parlaré.

martes, 14 de abril de 2009

TREBALL SOBRE L’ECONOMIA DOMÈSTICA
0.
Presentació del projecte:

Després de un temps pensat i fen aproximadament uns càlculs per arribar al tema que volia escollir, he decidit que tractaré sobre l’economia en les cases.
Abans de començar aquest treball, vull fer una petita aclaració de que vol dir l’economia i en que consisteix.
I també em basaré en uns gràfics o qualsevol medi per poder mostrar un promig de les despeses en les llars, i saber si són en necessitats bàsiques o en despeses secundàries. Tot seguit quan hagi aconseguit les dades d’aquest any 2009, voldré aconseguir les d’un altra any per poder fer una comparació, per demostrar si les coses han millorat o han empitjorat.
I per finalitzar voldré fer un petit resum sobre la crisi que tots coneixem que està acabant amb moltes famílies.


1. Definició d’economia:

L’economia, es coneix com una ciència que s’encarrega d’administrar els bens dels habitatges... per tal de poder satisfer les necessitats de les persones.
En una llar alhora de fer els comptes es té que saber que s’ha de donar importància a les necessitats bàsiques com ara: aliments, vestuari, aigua, gas, llum... y després passar-hi a les despeses secundàries com les vacances, automòbils, etc.

· Llavors el que vull aconseguir amb aquest treball es donar un seguit de pautes i formes de poder fer l’economia sigui més fàcil a casa.
Actualment, s’han trobat moltes famílies que s’han quedat sense diners a causa de la manca de feina o el tancament de la fàbrica o lloc on treballen. La meva opinió es basa en que una familia es com si fos una gran fabrica, en la qual hi ha dues parts principals (em refereixo al pare i la mare o qualsevol membre de la familia que treballi). Llavors aquestes dues parts son les encarragades d’aconseguir que els diners puguin arribar a casa.
____________________________________________________________________
De moment això es tot el que tinc, primer m'he volgut basar en la definició de l'economia i una petita introducció del meu projecte. Ara a continuació, començaré a fer el treball amb l'ajuda d'un programa de televisió que fan en la (Cuatro). http://www.cuatro.com/microsites/ajustedecuentas/
- Aquest programa tracta sobre famílies que han estat mal encaminades en el tema de l'economia. I ajuda a les famiíes en poc temps ha disminuir el gast dels impostos.
MÉS INFORMACIÓ EN L'ENLLAÇ ANTERIOR

jueves, 12 de marzo de 2009

Primer guió

1. Temàtica general: Economia domèstica
2. Motius: Crec que és un tema bastant interessant que ens dona molt que parlar i a més ara portem un període de temps amb una crisi bastant forta, i vull aprofitar per saber aproximadament si tots els diners que es gasten en les familíes ho fan per necessitats bàsiques o per coses innecessàries.
3. Objectius de la recerca: Els més objectius de la recerca, com he dit abans, es demostrar o investigar sobre els impostos de la familia, si són en primeres materies com serien (l'aigual, el gas, el mejar) o en impostos secundaris (viatges,automobil). Tambe he estat pensant, que em vull centrar en un programa de la televisió que fan en la cuatre que es diu ''Asuntos pendientes'' que crec que és un bon tema que podia tractar sobre el meu tema, ja que m'ajudaria a investigar moltes més coses sobre això.
4. Part pràctica: Voldria fer algunes enquestes a la gent sobre el consum a casa dels aliments, cada quan temps fan la compra de la setmana, o si la fan una vegada al mes, quins diners es gasten en coses inecessàries.
5. Que sabem del tema? El meu tema tracta sobre l'economia, més concretat a la domèstica. Jo crec que és un bon tema, perquè puc representar-ho mitjançant moltes fonts. És bastant interessant, que dona molt que parlar ja que si que es veritat que hi ha moltes famílies que últimament no arriben a final de mes, pero jo m'he plantejat la meva qüestió, i es si aquesta familia ha comprat lo necessari o han comprat coses que no eren necessàries. Això de moment es una introducció del que se sobre el tema. Llavors moltes d'aquestes questions o problemes es podíen solucionar mitjançant mètodes.

martes, 24 de febrero de 2009

Treball de recerca

Aquesta és una carpeta digital, per mostrar el seguiment de tot el treball de recerca.